PRZYJAŹŃ, CZYLI KSZTAŁTUJEMY UMIEJĘTNOŚĆ NAWIĄZYWANIA I PODTRZYMYWANIA RELACJI RÓWIESNICZYCH – scenariusz zajęć rewalidacyjnych na II etap edukacyjny.

Scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla uczennicy objętej kształceniem specjalnym z uwagi na zdiagnozowany zespół Aspergera, II etap edukacyjny, 60 minut.

Temat: Przyjaźń, czyli kształtujemy umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji rówieśniczych.

Cele ogólne:

 • kształtowanie umiejętności prawidłowego nawiązywania oraz podtrzymywania relacji
  i więzi rówieśniczych

Cele szczegółowe:

 • rozwijanie umiejętności podtrzymywania i pielęgnowania przyjaźni
 • kształtowanie prawidłowych wzorców zachowania w relacjach między ludźmi
 • określanie cech prawdziwego przyjaciela
 • uświadamianie uczennicy wartości, jaką jest przyjaźń

Forma pracy:

 • indywidualna

Metody pracy:

 • oparte na słowie
 • oparte na działaniu praktycznym
 • burza mózgów
 • test niedokończonych zdań
 • pogadanka

Środki dydaktyczne:

 • karty pracy
 • karteczki samoprzylepne
 • karton formatu a 3
 • flamaster
 • tablica
 • patyczki z dylematami społecznymi

Przebieg zajęć:

Powitanie, rozmowa wstępna, wprowadzenie do tematu, określenie celu zajęć w języku ucznia.

„Potrafię docenić mojego przyjaciela”

1. Przyjaźń to…

Uczennica wymienia i zapisuje swoje skojarzenia ze słowem przyjaźń na brystolu, a następnie na ich podstawie dokańcza zdanie: „Przyjaźń to…”, tworząc i zapisując własną definicję pojęcia obok skojarzeń.

2. Cechy dobrego przyjaciela

Nauczyciel omawia z uczennicą, jakimi cechami odznacza się dobry przyjaciel, jej zadaniem jest wymienienie cech, jakie według niej, powinien posiadać dobry przyjaciel, zapisanie ich na karcie pracy i przyklejenie karty pracy na brystol.

Pytanie do uczennicy: Czy Twój przyjaciel posiada te cechy? A czy Ty je posiadasz? – krótkie omówienie zagadnienia.

3. Empatyczny przyjaciel – pogadanka

Nauczyciel omawia z uczennicą, jak należy zachowywać się wobec przyjaciela, aby wykazać się taktem, uprzejmością i empatią – tłumacząc, czym jest empatia i jak się przejawia.

Nauczyciel mówi uczennicy również o tym, że w każdej relacji, nawet tej z bliskim przyjacielem, są pewne granice, co oznacza, że nawet kiedy się kogoś bardzo dobrze zna, to mimo wszystko, zawsze należy umieć wyczuć granicę między żartem, a obrażaniem kogoś, jednym słowem nie zawsze można być szczerym „do bólu” i zawsze, zanim się coś powie, należy spróbować wczuć się w sytuację drugiej osoby i zastanowić czy to, co powiemy, nie spowoduje, że będzie jej przykro.

4. Dylematy społeczne

Uczennica losuje przykładowe sytuacje, jakie mogą wystąpić między przyjaciółmi i jej zadaniem jest określenie, jak należałoby się w takiej sytuacji zachować.

5. Portret mojego przyjaciela – podsumowanie zajęć

Zadaniem uczennicy jest uzupełnić plakat o portret swojego najlepszego przyjaciela i podziękować mu za to, że jest i jaki jest.

Inne scenariusze zajęć rewalidacji znajdziecie pod tym linkiem:  https://www.inspiracjenarewalidacje.pl/kategoria/scenariusze-zajec/

Podobne wpisy