CO MÓGŁBYM (O)DPOWIEDZIEĆ? – czyli ćwiczymy umiejętności społeczne i kulturę osobistą w praktyce.

Scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla ucznia objętego kształceniem specjalnym z uwagi na zdiagnozowany zespół Aspergera, II etap edukacyjny, 60 minut.

Cele ogólne:

 • ćwiczenie umiejętności społecznych
 • ćwiczenie umiejętności kulturalnej komunikacji w codziennych sytuacjach

Cele szczegółowe – uczeń:

 • potrafi określić, czym jest savoir-vivre
 • umie odróżnić zachowanie kulturalne od niekulturalnego
 • potrafi dokonać autorefleksji i korekty swojego zachowania
 • wie, jak zachować się w określonej sytuacji społecznej

Forma pracy:

 • indywidualna

Metody pracy:

 • oparte na słowie
 • oparte na działaniu praktycznym

Środki dydaktyczne:

 • karty ze słowami
 • patyczki z grą „Co mógłbym (od)powiedzieć?”
 • karty z grą „Słowa, gesty…”
 • długopis
 • karta pracy

Przebieg zajęć:

Powitanie, rozmowa wstępna, wprowadzenie do tematu, określenie celu zajęć w języku ucznia.

„Ćwiczę umiejętność kulturalnej komunikacji”

1. Savoir-vivre – burza mózgów

Uczeń, spośród wyrazów umieszczonych na kartkach, wybiera te, które kojarzą mu się ze słowem savoir-vivre, na pustych kartkach może wypisać swoje skojarzenia. Na podstawie zebranych wyrazów, uczeń odpowiada na pytanie: Co to jest savoir-vivre? Nauczyciel uzupełnia wypowiedź ucznia, dopowiadając to, czego w niej zabrakło.

2. Kulturalne czy nie?

Uczeń dopasowuje kartki z opisami przykładowych sytuacji do kategorii – zachowanie kulturalne oraz zachowanie niekulturalne. Następnie przyglądając się im, wybiera te, które według niego pasują do jego zachowania. Zadaniem ucznia jest dokonanie autorefleksji dotyczącej swojego zachowania przy pomocy nauczyciela.

3. Gra „Słowa, gesty…”

Uczeń oraz nauczyciel losują kolejno kategorię – opisz lub pokaż oraz słowa klucze dotyczące kultury osobistej. W zależności od wylosowanej kategorii, zadaniem uczestników jest pokazanie danego słowa gestami lub opisanie go bez używania słowa klucza.

4. Dlaczego warto być kulturalnym?

Zadaniem ucznia jest napisać 3 argumenty przemawiające za tym, że warto być kulturalnym.

5. Gra „Co mógłbym (od)powiedzieć?”

Uczestnicy gry losują kolejno patyczki z pytaniami i zadają je osobie siedzącej po swojej prawej stronie.

6. Podsumowanie

Czego nowego dowiedziałem się na zajęciach?

Załączniki do pobrania poniżej 🙂

Podobne wpisy