JESTEM UCZNIEM ASERTYWNYM – czyli kształtujemy umiejętność prawidłowego rozwiązywania sytuacji konfliktowych.

Scenariusz zajęć na godzinę wychowawczą, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne, TUS lub grupową rewalidację, II etap edukacyjny, 45 -60 minut.

Cele ogólne:
 • zapoznanie uczniów z nowym terminem – asertywność
 • poszerzanie wiedzy dotyczącej prawidłowych postaw w kontaktach społecznych
 • rozwijanie i kształtowanie umiejętności prawidłowego rozwiązywania sytuacji trudnych
  i konfliktowych
Cele szczegółowe – uczeń:
 • poznaje słowo asertywność
 • zna znaczenie pojęć: asertywność i postawa asertywna
 • rozróżnia postawę asertywną, agresywną i uległą
 • współpracuje w zespole
 • prezentuję daną postawę
 • rozpoznaje prezentowaną postawę
 • dopasowuje zachowanie do postawy
 • wie jak wykazać się postawą asertywną w danych sytuacjach
Metody pracy:
 • burza mózgów
 • metody podające: pogadanka, wyjaśnienie
 • metody praktyczne: ćwiczenia przedmiotowe
 • metody eksponujące: drama, inscenizacja
Formy pracy:
 • grupowa jednolita
Środki dydaktyczne:
 • tablica lub brystol dużego formatu
 • kartki dużego formatu
 • koperty z opisami sytuacji
 • karty pracy
 • plansze z nazwami zachowania
 • plansze z opisami sytuacji
 • długopisy

Przebieg zajęć

1. ASERTYWNOŚĆ – burza mózgów:

Nauczyciel pisze na tablicy/brystolu słowo asertywność, uczniowie na zasadzie burzy mózgów wymieniają słowa, które kojarzą im się z asertywnością, mówią jaka jest według nich definicja tego słowa, nauczyciel zapisuje je na tablicy.

2. ASERTYWNOŚĆ – wspólna definicja:

Po burzy mózgów nauczyciel ustala z uczniami jedną definicję asertywności/postawy asertywnej, którą zapisuje na tablicy/brystolu (brystol wiesza w klasie w widocznym miejscu)

3. TRZY POSTAWY:

Nauczyciel wyjaśnia uczniom, że oprócz postawy asertywnej wyróżniamy jeszcze postawę agresywną i uległą, uczniowie podają przykłady zachowań agresywnych i uległych. Po zapoznaniu uczniów z trzema rodzajami postaw, uczniowie dobierają się w pary lub kilku osobowe zespoły (w zależności od liczebności grupy). Każdy zespół/para ma za zadanie odpowiednio dopasować zachowania do postaw. Po zakończeniu pracy następuje wspólne sprawdzenie i omówienie (załącznik nr 1).

4. JAKA TO POSTAWA?

Uczniowie w tych samych parach lub grupach losują kopertę, w której znajduje się opis sytuacji i zachowania, zadaniem uczniów jest odegrać opisaną scenkę prezentując wylosowaną postawę, zadaniem reszty uczniów jest odgadnięcie o jaką postawę chodzi załącznik nr 2). Po każdej scence uczniowie określają czy przedstawione zachowanie było właściwe, a jeśli nie – podają alternatywne.

5. JESTEM UCZNIEM ASERTYWNYM:

Uczniowie ponownie w parach lub grupach otrzymują opisy różnych sytuacji, ich zadaniem jest wymyślenie, w jaki sposób można zachować się, aby zareagować na daną sytuację w sposób asertywny (załącznik nr 3). Nauczyciel prosi wybranego ucznia, aby przed rozpoczęciem zadania przeczytał całej grupie/klasie ustaloną wcześniej definicję asertywności. Uczniowie prezentują opisy sytuacji oraz swoje propozycje zachowań. Nauczyciel rozdaje uczniom medale z napisem „jestem asertywny”, uczniowie krótko podsumowują zajęcia mówiąc o tym dlaczego warto zachowywać się w sposób asertywny.

6. PODSUMOWANIE:

Informacja zwrotna – Wybrane dzieci dokańczają zdania:

Dzisiaj na zajęciach dowiedziałem/am się że…..

Dzisiaj na zajęciach nauczyłam/em się że…..

Dzisiaj na zajęciach zdziwiło mnie, że …………

Załączniki do pobrania poniżej 😉

AUTYZM BEZPIECZNEFERIE BOŻENARODZENIE CELE dokumentacjanauczyciela DOPOBRANIA dyplom DZIENDZIECKA EMOCJE EMPATIA FERIEZIMOWE GODZINAWYCHOWAWCZA GRA INTEGRACJA integracjagrupy integracjaklasy IRONIA JESIEŃ KARTYPRACY KLASA KONFILKT LATO MIKOŁAJ OPOWIADANIE PEDAGOGSPECJALNY PLANY PRZYJAŹŃ QUIZ RELACJESPOLECZNE REWALIDACJA SAMOOCENA SCENARIUSZ SWIATOWYDZIENZYCZIWOSCIIPOZDROWIEN SZKOŁA TERAPIA TUS WAKACJE WIELKANOC WIOSNA wskazówki ZESPOLASPERGERA ZRKES ZYCZLIWOSC ZŁOŚĆ święta

Podobne wpisy