JA W ŚRODOWISKU SPOŁECZNYM – współpraca i funkcjonowanie w grupie, prawidłowa komunikacja z otoczeniem.

Scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z zespołem Aspergera, II etap edukacyjny, 60 minut.

Cele ogólne:

 • Kształtowanie umiejętności porozumiewania się z otoczeniem
 • Kształtowanie umiejętności nawiązywania prawidłowych kontaktów społecznych
 • Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie

Cele szczegółowe – uczeń:

 • umie określić, czym jest współpraca oraz współpraca w grupie
 • potrafi wymienić zasady współpracy w grupie
 • rozwija umiejętność prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej
 • ćwiczy praktyczne umiejętności społeczne

Forma pracy:

 • indywidualna

Metody pracy:

 • burza mózgów
 • test niedokończonych zdań
 • pogadanka
 • dyskusja
 • gra

Środki dydaktyczne:

 • tablica
 • kreda
 • karty pracy
 • długopis
 • arkusze z opisem sytuacji społecznych
 • gra – Sytuacje społeczne w praktyce

Przebieg zajęć

1. Powitanie – rozmowa wstępna, wprowadzenie do tematu, określenie celu w języku ucznia:

„Uczę się współpracować w grupie”.

2. Burza mózgów – nauczyciel zapisuje na tablicy kolejno pojęcia „współpraca” i „współpraca w grupie”, uczeń wymienia, co kojarzy mu się z tymi słowami. Uczeń tworzy ustnie definicję słowa „współpraca w grupie”.

3. Mini pogadanka – nauczyciel wyjaśnia uczniowi, na czym polega współpraca w grupie. Podczas pogadanki kładzie na stole przed uczniem kartki z najważniejszymi słowami, jakie uczeń powinien zapamiętać.

4. Test niedokończonych zdań – uczeń na podstawie pogadanki oraz własnych doświadczeń i osądów, dokańcza zdania, tworząc tym samym kodeks skutecznej współpracy.

5. W grupie społecznej – nauczyciel omawia z uczniem przykładową sytuację społeczną dotyczącą współpracy w grupie i zadaje uczniowi pytania do sytuacji, zadaniem ucznia jest odpowiednio zareagować na przedstawione sytuacje.

6. Sytuacje społeczne w praktyce – gra  gracze losują opis przykładowych sytuacji społecznych i odpowiadają na pytania. Jeśli udzielą prawidłowej odpowiedzi, to zostawiają kartę z pytaniem dla siebie. Wygrywa osoba, której uda się zgromadzić jak najwięcej kart.

7. Do przemyślenia na kolejne zajęcia – DLACZEGO NABYCIE UMIEJĘTNOŚCI WSPÓŁPRACY W GRUPIE JEST BARDZO WAŻNE?

8. Podsumowanie i omówienie zajęć, pytania do ucznia:

Co podobało Ci się w zajęciach, co Ci się nie podobało?

AUTYZM BEZPIECZNEFERIE BOŻENARODZENIE CELE dokumentacjanauczyciela DOPOBRANIA dyplom DZIENDZIECKA EMOCJE EMPATIA FERIEZIMOWE GODZINAWYCHOWAWCZA GRA INTEGRACJA integracjagrupy integracjaklasy IRONIA JESIEŃ KARTYPRACY KLASA KONFILKT LATO MIKOŁAJ OPOWIADANIE PEDAGOGSPECJALNY PLANY PRZYJAŹŃ QUIZ RELACJESPOLECZNE REWALIDACJA SAMOOCENA SCENARIUSZ SWIATOWYDZIENZYCZIWOSCIIPOZDROWIEN SZKOŁA TERAPIA TUS WAKACJE WIELKANOC WIOSNA wskazówki ZESPOLASPERGERA ZRKES ZYCZLIWOSC ZŁOŚĆ święta

Podobne wpisy